OOchrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Aké osobné údaje o kupujúcom/ odberateľovi spracúvame

 • Meno, priezvisko
 • Poštová adresa/ adresy
 • IČO pri právnických osobách
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • Nastavenia kupujúceho - údaje v jeho účte v našom e-shope, ako sú jeho uložené poštové adresy, profily, jeho košíky (tovar, ktorý má dočasne vložený do košíka)
 • Objednávky kupujúceho - tovar, spôsob doručenia, spôsob platby, prípadne jeho poznámka k objednávke
 • Komunikácia kupujúceho s našimi obchodníkmi ku konkrétnym objednávkam 

2. Účely spracovania (prečo spracovávame práve tieto osobné údaje)

Osobné údaje z bodu 1. zberáme a spracovávame výlučne za účelom realizácie objednávky tovaru z nášho e-shopu. E-mailové adresy slúžia ako prostriedok elektronickej komunikácie na výmenu prípadných dodatočných informácií týkajúcich sa realizácie objednávky.

Ďalšie údaje zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho e-shopu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom e-shope a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho e-shopu:

 • IP adresa zariadenia kupujúceho, z ktorého pristupuje na náš e-shop
 • URL adresa, z ktorej pristupuje na náš e-shop
 • prehliadač webových stránok, ktorý používa na zobrazenie nášho e-shopu vo svojom zariadení
 • operačný systém zariadenia kupujúceho, z ktorého pristupuje na náš e-shop, jeho verzie a jazykové nastavenia
 • URL podstránok, ktoré na našom e-shope navštívil

Pre ďalšie informácie tohto typu využívame tiež tzv. COOKIES. Sú to malé súbory, ktoré do prehliadača kupujúceho ukladá náš e-shop. Pri opätovnom zobrazení nášho e-shopu vo jeho zariadení, si e-shop načíta tieto údaje a vie zobraziť užívateľovi napr. jeho "opustený košík" - tovar, ktorý si vložil daný užívateľ do košíka pred zavretím prehliadača a nemusí ho znova vyhľadávať a vkladať do košíka. Alebo sa nemusí užívateľ znova prihlasovať do niektorých častí e-shopu, pretože na základe cookies je identifikovaný a podobne.

3. Akú dobu budeme spracovávať osobné údaje

Osobné údaje z bodu 1. o kupujúcom, ktoré nám poskytol dobrovoľnou registráciou do nášho e-shopu, budeme uchovávať po dobu, pokiaľ nás nepožiada o výmaz týchto údajov. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Niektoré cookies sa uchovávajú len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session) daného sídla, iné až do ich odstránenia užívateľom, ktorý si ich môže sám vymazať zo svojho prehliadača.

4. Akých máme sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k osobným údajom kupujúceho prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov.

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

 • SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 916 893, spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T (dodávateľ webových služieb)
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (poštový doručovateľ)

5. Aké má kupujúci práva pri spracúvaní osobných údajov

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním osobných údajov kupujúceho je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak kupujúci udelil súhlas na spracovanie osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Kupujúci má právo našu spoločnosť požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré o ňom evidujeme a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o jeho právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje kupuj[cemu naša spoločnosť poskytne v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 30 dní odo dňa jeho písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tiež má právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o ňom, kto má prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účele ich spracovania.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Kupujúci má právo na opravu a aktualizáciu jeho osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Zároveň má možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo na webovej stránke nášho e-shopu po prihlásení v zákazníckej sekcii.

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Kupujúci má právo na vymazanie jeho osobných údajov. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch má kupujúci právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci má právo požadovať, aby sme jeho osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali jemu alebo inej osobe, ktorú určí, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom ako spracovávame jeho osobné údaje, má právo namietať a žiadať nápravu. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSONÝCH ÚDAJOV

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa kupujúci môže obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

e-shop výhody

01

Rýchle doručenie

Všetky knihy máme skladom. Expedujeme ich v čo najkratšom čase. Rozhoduje čas objednávky.

02

Doručenie zdarma

Pre objednávky nad 40 € pri doručení v rámci Slovenskej republiky.

03

Venovanie autora

Ak máte záujem o venovanie od autora, napíšete to do poznámky pri objednávke, pošleme vám knihu, resp. knihy s venovaním.